מפגשי תרגול לתלמידים ומטפלים
לחזרה על החומר הנלמד בקורסים העמקת הידע
ומפגש עם חברים לדרך המים